UE
GR
IS

Despre Proiect

„Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică”

POCU/633/6/14/130677

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE:  

Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia

1.Județele regiunii Centru: Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna;

2.Județele regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

3.Județele regiunii Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea;

4.Județele regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;

5.Județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire   profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 și 4).

Obiectiv Specific 1.  .  Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

Obiectiv Specific 2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile vizate de proiect.

Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă prin încheierea a cel puțin 15 parteneriate / convenții între unitățile de învățământ și companii, dar și prin dezvoltarea unui   mecanism de relaționare și comunicare (de tip forum) în vederea facilitării dialogului dintre companii/sectorul privat, rețeaua unităților de învățământ, părinți / tutorii elevilor și grupul țintă. De asemenea se va realiza un material didactic ce va avea rolul de a îmbunătăți maniera de desfășurare a stagiilor de practică.

Obiectiv Specific 4. Îmbunătățirea competențelor și abilităților a 182 de elevi în domeniul TIC dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării financiare personale prin organizarea unor sesiuni de informare pe aceste domenii, monitorizarea gradului de creștere a competențelor și cunoștințelor dobândite de grupul țintă urmare a participării la activitățile proiectului și, de asemenea, stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unei competiții profesionale (concurs) cu acordarea a 32 de premii pentru cei mai buni.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile C, V, SE, SV Oltenia și SM, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ. În cursul procesului de identificare a grupului țintă se vor respecta principiile nediscriminării, egalității de șanse și gen, din acest considerent se va avea în vedere că din GT să facă parte cel puțin 19 persoane de etnie romă sau care provin din mediul rural.

Condițiile de eligibilitate sunt: să fie înmatriculați în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă, să aibă domiciliul sau reședința în regiunile proiectului; să-și exprime acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează; adeverință de elev; să-și dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; să nu mai participe la alte activități similare finanțate din Fondul Social European sau printr-o declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă sau a persoanelor / instituțiilor abilitate.

ACTIVITĂȚI

AT 1. Managementul proiectului

AT 2. Cheltuieli indirecte

–      AT 2.1 Cheltuieli indirecte

–      AT 2.2 Informare si publicitate

A 1.  Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă

–      A 1.1 Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă

Activitatea de informare se va realiza prin organizarea a 6 evenimente de informare la care vor participa unități de învățământ, inspectorate școlare, societăți comerciale/sectorul privat etc, cu cel puțin 40 de participanți (reprezentanți din unitățile de învățământ, Grup țintă, sectorul privat) pentru fiecare eveniment. Activitatea de recrutare și selecție la grupul țintă se va desfășura pe principiul nediscriminării în regiunile de implemenatre a proiectului, astfel că vor fi recrutați și selectați 182 de elevi care vor participa la stagiile de practică. Practica se va realiza atât la agenții economici cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat/convenții cât și în mediul de practică creat special pentru derularea practicii. Elevii vor urmări atingerea următoarelor obiective generale, indiferent de tipul instituției unde se desfășoară practica: cunoașterea organizației, a modului de organizare și derulare a activității în organizația unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări și a unei organigrame la nivelul instituției; cunoașterea modului de organizare, a competențelor și a activităților derulate în structurile funcționale în care se desfășoară practica.

A 2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

–      A 2.1 Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

În cadrul activității A2 se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere și orientare în carieră organizat de unitățile de învățământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completat cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați. În cadrul acestei activități, serviciile de consiliere și orientare în carieră includ tipurile principale de intervenții stipulate în Anexă II la Ordinul comun MECTS – MMFPS nr 4469/12.06.2012/nr.1804/03.07.2012

A 3. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă

–      A 3.1 Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă

În cadrul acestei activități se vor forma parteneriate cu agenții economici noi, în afara celor existente între școli și partenerii lor tradiționali de practică. Se va valorifica experiența anterioară și se vor forma noi relații de cooperare pentru formarea profesională inițială. Rolul noilor parteneriate este de a facilita tranziția de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă, prezentându-le acestora ce facilități fiscale au firmele pentru angajarea tinerilor etc. În cadrul activității se va crea un forum de discuții pentru a facilita dialogul între companii/sectorul privat, rețeaua unităților de învățământ, părinții/tutorii elevilor și GT.

A 4. Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

–      A 4.1 Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

În cadrul activității vor fi organizate 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională cu elevii participanți la stagiile de practică în regiunile proiectului unde, prin jocuri inteligente (de tip CATAN, Rețeaua Energetică etc.) se vor testa perspicacitatea și abilitățile dobândite, dar vor contribui și la dezvoltarea abilităților de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativa, perseverență, flexibilitate.

Elevii din grupul țintă vor beneficia în cadrul prezentului proiect de sesiuni de informare cu privire la educația financiară și de formare a competențelor TIC, care vor fi pregătite și susținute de către experții proiectului (expert financiar și expert formare competențe TIC).

REZULTATE PRECONIZATE:

-6 Evenimente de informare, 6 Evenimente de dezvoltare personală și profesională, 10 Sesiuni de instruire în domeniul TIC și 10 Sesiuni de instruire în domeniul educației financiare

-182  persoane identificate și recrutate, consiliate și orientate în carieră, participante la stagii de practică, dintre care 19 de etnie romă sau  din mediul rural

-140 de persoane din grupul țintă certificate din care 15 de etnie romă sau din mediul rural

-39 persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant din care 4 de etnie romă sau din mediul rural

-19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, din care 3 din mediul rural sau de etnie romă

-182 Kit-uri de practică distribuite

–15 Parteneriate noi încheiate

-1  Forum de discuții realizat

-1 Material didactic elaborat

-1 Concurs pe meserii cu 32 de premii decernate

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de: 2.258.564,17 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.919.779,54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 338.784,63 de lei).

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro